Eva STROHSOVÁ

Román pro služky a Čapkovo směřování k epičnosti. IN: M. Jankovič - Z. Pešat - F. Vodička (eds.): Struktura a smysl literárního díla. Praha: Československý spisovatel, 1966, s.126-142.
Typ: studie 

Oldřich SIROVÁTKA

Četba pro dlouhou chvíli, literatura na výdělek (O české brakové četbě mezi válkami). IN: Časopis Matice moravské, roč. 97, č. 1/2, 1978, s.98-120.
Typ: studie 

Oldřich SIROVÁTKA

Od literatury k braku: Cesty a mechanismy české konzumní četby ve 20. letech. IN: Česká literatura, roč. 25, č. 3, 1977, s.210-223.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Oldřich SIROVÁTKA

Literatura na okraji? IN: Š. Vlašín a kol.: Kniha o Čapkovi. Praha: Československý spisovatel, 1988, s.148-164.
Typ: studie 

Jakub MACHEK

Češi jako předvoj lidstva. Představy o českém národě a jeho sousedech v ideálních světech meziválečné české utopické beletrie. IN: Forum Historiae, 6, 2, 2012, s.84-100.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Jakub MACHEK

Báječné nové světy. Současnost a budoucnost v meziválečné české utopické beletrii. IN: I. Taranenková - M. Jareš (eds.): Bude ako nebolo. Podoby utopického žánru. Bratislava: Ústav slovenskej literatury SAV, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, s.64-89.
Typ: studie 

Jakub MACHEK

Utopický obraz podnikatelských elit: Poznámky k jeho konstrukci v médiích. IN: Jiří Štaif (ed): Moderní podnikatelské elity. Praha: Dokořán, 2007, s.410-415.
Typ: studie 

Jan LOMÍČEK

Jen v zemi miliónů je radost, krása, ráj… Obraz sovětské utopie v diskurzu československých sympatizantů SSSR ve třicátých letech 20. století. IN: Kuděj: 1/2010, 2010.
Typ: studie 

Krystyna KARDYNI-PELIKÁNOVÁ

Hra na detektivku (K otázkám geneze a výstavby Povídek z jedné a druhé kapsy). IN: Š. Vlašín a kol.: Kniha o Čapkovi, Praha: Československý spisovatel, 1988, s.204-224.
Typ: studie 

Blanka HEMELÍKOVÁ

Pacientka dr. Hegla ve veselém plážovém kompletu. (Časopis Eva na pozadí populárních časopisů pro ženy). IN: E. Gilk - L. Neumann (eds.) Kontakty a konflikty kultur. Bohemica Olomucensia 2 – Symposiana. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s.107-113.
Typ: studie