Tuesday 19 April 2016, 6:30 PM, Autonomní sociální Klinika, Jeseniova, Prague 3

The new Other: Ideological image of the Refugees in Contemporary Slovenia (Mitja Velikonja)

Aim of the presentation is to critically analyze and deconstruct

the ideological image of a refugee, as it has appeared in the Slovenian public discourses and in street-cultures from the last summer on, including its concrete political consequences. Like in all other extremist ideologies we are faced with the production and endless reproduction of a new image of the threatening Other, countered with ideology of Slovenian autochthonism (in terms of religious, racial, cultural, political etc. difference or, better to say, superiority). Analysis of a variety of different examples and data – from political statements to hate-speech graffiti, from media reports to measures of the state – is based on the thesis of Italian philosopher Giorgio Agamben about Muselmann (according to the testimony of holocaust-survivor Primo Levi this term applied to those inmate who were particularly weak, exhausted, malnourished, therefore on the way to certain death) as a liminal figure between life and death, human and inhuman, as a representative of the „new ethics, the ethics of those forms of life that begins at the point where dignity ends.“ 

The lecture will be delivered by Prof. Dr. Mitja Velikonja Department for Cultural Studies Faculty of Social Sciences University of Ljubljana, Slovenia.

Přednáška proběhne v angličtině. V případě potřeby bude zabezpečen simultánní překlad do češtiny

Nový Jiný: Ideologický obraz uprchlíků v současném Slovinsku

Cílem prezentace je kriticky analyzovat a rozebrat ideologický obraz uprchlíka, který se objevil v slovinské veřejné debatě a pouliční kultuře od minulého léta, a to včetně jeho konkrétních politických důsledků. Obdobně jako v ostatních extremistických ideologiích, se střetáváme s výrobou a nekonečnou reprodukcí obrazu ohrožujícího Jiného, postaveného do střetu s ideologií slovinského autochtonismu (ve smyslu náboženského, rasového, kulturního, politického apod. rozdílu nebo, lépe řečeno, nadřazenosti). Analýza mnoha různých příkladů a dat – od politických prohlášení k nenávistnému graffiti, od mediálních zpráv, po opatření státu – je založena na tezi italského filozofa Giorgio Agambena o Musulmanech (podle svědectví Prima Leviho, přeživšího holocaust, byl tento termín aplikován na ty vězně, kteří byli velmi slabí, vyčerpaní, podvyživení, tedy na cestě k jisté smrti) jako hraniční postavě mezi životem a smrtí, lidským a nelidským, jako zástupce „nové etiky, etiky těch forem života, které začínají v bodě, kde končí důstojnost.“

Původce přednášky: Prof. Dr. Mitja Velikonja z Ústavu kulturních studií Fakulty sociálních věd na Univerzitě v Lublani

fcbk_pidi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *